Przepisy prawa budowlanego a zabezpieczenie placu budowy

Przepisy prawa budowlanego a zabezpieczenie placu budowy

Plac budowy musi być przygotowany tak, by zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom przebywającym w jego obszarze. O tym, jak zabezpieczyć plac budowy  i jak bezpiecznie rozmieścić podesty, mówią między innymi przepisy prawa budowlanego. Warto się z nimi zapoznać!

Prawidłowe rozmieszczenie podestów na placu budowy

Należy wziąć pod uwagę przepisy prawa budowlanego, ale również Kodeks pracy oraz rozporządzenia (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.).

Organizacja miejsca pracy na placu budowy powinna być odpowiednio przemyślana. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w zakresie rozmieszczenia podestów względem linii napięcia i miejsca wykopu. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w przypadku maszyn załadowczo-wyładowczych i żurawi odległość należy mierzyć poczynając od najdalej wysuniętej krawędzi maszyny. Jeśli zachodzi niebezpieczeństwo porażenia, należy stosować podesty ruchome i maszyny budowlane wyposażone w sygnalizatory napięcia.

 • Odległość podestu od linii napięcia

  -
  minimum 3 metry w przypadku linii o napięciu do 1kV,

  - minimum 5 metrów w przypadku linii o napięciu do 15 kV

  - minimum 10 metrów w przypadku linii o napięciu do 30 kV

  - minimum 15 metrów w przypadku linii o napięciu do 110 kV

  - minimum 30 metrów w przypadku linii o napięciu przekraczającym 110 kV.

 

 • Odległość podestu i innych maszyn od miejsca wykopu

- bezpieczną odległość od wykopu ustala kierownik budowy,
- koparka powinna znajdować się w odległości co najmniej 0,6 metra od granicy wykopu. Pomiędzy maszyną a granicą wykopu nie mogą przebywać pracownicy,
- odległość składowania powinna być nie mniejsza niż 0,6 metra od stabilnej granicy wykopu,
- wyznaczenie bezpiecznej odległości od miejsca wykopu jest zależne od głębokości wykopu.

Jak zabezpieczyć plac budowy? Podstawowe zasady

Plac budowy musi być odpowiednio ogrodzony. Ogrodzenie placu budowy nie powinno być niższe niż 1,5 metra. Na taką minimalną wysokość można sobie pozwolić, o ile jest to zgodne z zasadami bezpieczeństwa. Ponadto na placu budowy wszelkie wykopy powinny być odgrodzone. Można zastosować ogrodzenie stałe lub tymczasowe, wykonywane tylko na czas budowy. W przypadku, gdy tradycyjne ogrodzenie stanowi zagrożenie lub jego wykonanie jest niemożliwe z uwagi na inne przepisy, może być zastąpione znakami ostrzegawczymi. Ogrodzenie tymczasowe musi znajdować się w odległości nie mniejszej niż 1/10 wysokości budynku.

Czy konieczne jest pozwolenie na ogrodzenie placu budowy? Co do zasady takie pozwolenie nie jest wymagane. Jeśli jednak ogrodzenie placu budowy ma mieć wysokość przekraczającą 2,2 metry, należy zgłosić ten fakt do urzędu. W takim wypadku ogrodzenie może być zastosowane dopiero po 21 dniach od daty zgłoszenia.

Planując budowę warto zapoznać się z szeroko pojętymi przepisami prawa budowlanego, zasadami bezpieczeństwa i Kodeksem pracy. Obecnie panujące prawo budowlane zostało znowelizowane w styczniu 2017 roku, zatem zasady obowiązujące przed tą datą mogą być już nieaktualne. Warto również wyposażyć się w maszyny budowlane, podnośniki i ładowarki z aktualnymi decyzjami UDT!

Przeczytaj też:

 

SUN-DRA Lift Grzegorz Dragan

Adres: ul. Poznańska 29k, 59-220 Legnica

NIP: PL6912499363

REGON: 021980806

+48 513 767 514

Search