Jakie uprawnienia są potrzebne do obsługi maszyn budowlanych?

Każdy operator podestów ruchomych lub ładowarek teleskopowych powinien być posiadaczem ważnych uprawnień, nadanych przez Urząd Dozoru Technicznego. Jak zdobyć uprawnienia na wózki widłowe, ładowarki teleskopowe, podnośniki i inne maszyny budowlane?

Podesty ruchome, ładowarka teleskopowa - jakie uprawnienia? 

Konieczność posiadania uprawnień regulują przepisy BHP oraz ustawa o dozorze technicznym. Uprawnienia może uzyskać osoba, która ukończyła 18 lat. Dodatkowym warunkiem jest zdolność do pracy na wysokości powyżej 3 metrów, udokumentowana ważnym wynikiem badania lekarskiego.

W zależności od rodzaju obsługiwanych maszyn, wyróżnić można konkretne kategorie uprawnień. Warto pamiętać, że nomenklatura i podział uprawnień UDT zostały zmieniona na mocy Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. Obecnie obowiązuje następujący podział:

 

 1. Uprawnienie do obsługi wszystkich wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia. Termin ważności uprawnień wynosi 5 lat. Uprawnienia te odpowiadają dawnej kategorii I WJO.

 2. Uprawnienia dotyczące wózków widłowych z wyłączeniem wózków specjalizowanych. Termin ważności uprawnień wynosi 10 lat. Odpowiednikiem są dawne kategorie I WJO oraz III WJO.

 3. Uprawnienia do obsługi podestów - wyróżnić można odrębne uprawnienia do obsługi podestów ruchomych stacjonarnych, ruchomych wiszących, ruchomych masztowych. Uprawnienia te są ważne przez okres 10 lat. Z kolei uprawnienia do obsługi podestów ruchomych przejezdnych nadawane są na czas 5 lat. Uprzednio obowiązywała kategoria 1 P, która uprawniała do obsługi podestów ruchomych przejezdnych, takich jak podesty wolnobieżne, podesty przewoźne i samojezdne.

 4. Zniesiona kategoria I S - również w tym przypadku nomenklaturę zastąpiono formą opisową „suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia”. Uprawnienia są ważne przez 10 lat.

 5. Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia” to uprawnienie odpowiadające dawnej kategorii II S. Termin ważności uprawnień wynosi 5 lat.

 6. Uprawnienia do obsługi żurawi warsztatowych - uprzednio kategorie IS i IIS uprawniały do obsługi żurawia warsztatowego. Obecnie kategoria ta traktowana jest odrębnie.

 

Jak uzyskać uprawnienia do obsługi maszyn budowlanych?

Celem uzyskania uprawnień na wózki widłowe, ładowarki czy podnośniki należy odbyć stosowne szkolenia i zdać egzamin przed Urzędem Dozoru Technicznego. Kursy składają się z części teoretycznej i praktycznej. Instruktorzy muszą posiadać odpowiednie uprawnienia UDT, doświadczenie praktyczne i wiedzę. Urząd Dozoru Technicznego udostępnia również szereg wymagań w zakresie treści przeprowadzanych szkoleń. Osoba uprawniona do obsługi maszyny powinna posiadać wiedzę dotyczącą poniższych kwestii:

 • przepisy prawne dotyczące obsługi maszyn,

 • kategorie urządzeń w ramach poruszanej tematyki,

 • pojęcie udźwigu i stateczności maszyny,

 • budowa maszyny i mechanizmy jej działania,

 • sposoby bezpiecznej eksploatacji maszyny,

 • zasady postępowania w razie wypadku,

 • zasady współpracy i transportu.

 

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu Urząd Dozory Technicznego wydaje „zaświadczenia kwalifikacyjne potwierdzające umiejętność praktycznego wykonywania czynności oraz znajomość warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów prawnych w ich zakresie”(źródło:https://www.udt.gov.pl/kwalifikacje-osob). Zaświadczenie kwalifikacyjne jest respektowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Uprawnienia mogą, lecz nie muszą być honorowane za granicą. Jednakże, na mocy dyrektywy 2005/36/WE z dnia 7 września 2005 r. państwa członkowskie UE powinny wprowadzić czytelne zasady dotyczące respektowania zagranicznych kwalifikacji. Bardzo możliwe, że w kraju docelowym kwalifikacje zostaną uznane po ich uprzednim tłumaczeniu.

Brak uprawnień do obsługi maszyn budowlanych może skutkować poważnymi konsekwencjami. Osoba nieposiadająca kwalifikacji ponosi pełną odpowiedzialność w razie nieszczęśliwego wypadku. Za względu na bezpieczeństwo ważny jest również rzeczywisty poziom przyswojonej wiedzy i umiejętności. W SUN-DRA Lift przeprowadzamy rzetelnie przygotowane kursy, zatem zachęcamy do kontaktu z naszą obsługą.  

Przeczytaj też:

 

SUN-DRA Lift Grzegorz Dragan

Adres: ul. Poznańska 29k, 59-220 Legnica

NIP: PL6912499363

REGON: 021980806

+48 513 767 514

Search