Kilka słów o badaniach technicznych UDT

Kilka słów o badaniach technicznych UDT

Podesty ruchome, wózki jezdniowe podnośnikowe ( w tym wózki widłowe i ładowarki teleskopowe), żurawie samojezdne i przenośne należą do grupy Urządzeń Transportu Bliskiego UTB i podlegają dozorowi technicznemu. Badania techniczne UDT przeprowadzane są zgodnie z ustalonymi prawnie warunkami. Obowiązek ich przestrzegania  leży również po stronie przedsiębiorcy. Kiedy przeprowadzane są badania i jak się do nich przygotować?

Kiedy przeprowadzane są badania techniczne UDT?

Badania techniczne UDT przeprowadzane są zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193, poz. 1890). Maszyny mogą być objęte różnego rodzaju dozorem:

 

  • pełnym - dozorem pełnym objęte są między innymi podesty ruchome przejezdne, wiszące, masztowe. Do tej grupy należą więc na przykład podnośniki nożycowe, podnośniki teleskopowe i przegubowe. Tym rodzajem dozoru objęte są także wózki widłowe. Wyjątkiem są wózki widłowe z mechanicznym napędem prowadzone i sterowane zdalnie, które objęte są dozorem ograniczonym. Pod tego typu dozór podlegają także urządzenia transportu bliskiego zbudowane częściowo lub całości w wersji przeciwwybuchowej. W przypadku dozoru pełnego wykonywane są badania okresowe. Badania zwykle odbywają się co rok, a rzadziej co dwa lata.
  • ograniczonym - dozorem tego typu objęte są na przykład podesty ruchome stacjonarne i załadowcze oraz dźwigi towarowe budowlane. Urządzenia te są poddawane badaniom doraźnym kontrolnym co dwa lub trzy lata.
  • uproszczonym - dozorem uproszczonym objęte są między innymi wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia o udźwigu do 2 ton, żurawie z napędem ręcznym o takim samym udźwigu, a także wszystkie urządzenia transportu bliskiego o udźwigu 250 kg (za wyjątkiem urządzeń przeznaczonych do transportu osób). W przypadku tej formy dozoru przeprowadzane są wyłącznie badania doraźne powypadkowe i poawaryjne.

Jak wygląda badanie UDT i jak się do niego przygotować?

 

W pierwszej kolejności urządzenia, takie jak podesty ruchome i wózki jezdniowe podnośnikowe (wózki widłowe) należy zarejestrować jako urządzenia techniczne. W tym celu konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku. Po weryfikacji wniosku następuje odbiorcze badanie techniczne konieczne ze względów bezpieczeństwa. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji można przystąpić do eksploatacji urządzenia. Kolejno, w zależności od rodzaju sprawowanego dozoru przeprowadzane są następujące badania:

 

  • badania okresowe - przygotować należy księgę rewizyjną, dziennik eksploatacji, a także potwierdzenia kwalifikacji użytkowników urządzenia oraz osób zajmujących się jego konserwacją. Badanie jest przeprowadzane w celu ponownej oceny stanu urządzenia, w tym wszystkich elementów zabezpieczających i ochronnych. Sprawdzeniu podlega również oznakowanie ostrzegawcze i instrukcje. Pracownik UDT przeprowadza także próby pracy urządzenia. Badania te dotyczą m.in. wspomnianych już podnośników ruchomych przejezdnych, a więc podnośników nożycowych, podnośników teleskopowe i przegubowe oraz podnośników montowanych na przyczepkach czy samochodach.
  • badanie eksploatacyjne - przeprowadzane jest w razie konieczności naprawy. Pracownik UDT określi, czy naprawy nie będą miały negatywnego wpływu na bezpieczeństwo użytkowania maszyny. Co ważne, badanie tego typu jest przeprowadzane po uprzednim przekazaniu pisemnego wniosku! Aby przebiegło pomyślnie należy przygotować nie tylko podstawową dokumentację, ale również obliczenia, rysunki, schematy.
  • badanie powypadkowe lub poawaryjne - realizowane jest po przekazaniu informacji o niebezpiecznym zajściu. Celem badania jest nie tylko określenie stanu urządzenia, ale również wskazanie przyczyny zdarzenia. Pracownik UDT wskaże dokumenty, które należy przygotować.

 

Niezależnie od rodzaju badania przedsiębiorca musi zapewnić bezpieczne warunki. Dotyczy to również oświetlenia, temperatury i zanieczyszczenia powietrza w miejscu wykonywania badań. Po przeprowadzeniu badań pracownik UDT przekazuje protokół wykonania czynności dozoru technicznego. Odbiór dokumentu należy potwierdzić pisemnie. Protokół powinien być przechowywany razem z poprzednimi protokołami w księdze rewizyjnej. Warto zadbać o przygotowanie samego urządzenia, które powinno być sprawne, odpowiednio zmontowane. Celem przygotowania do badań technicznych UDT warto skontaktować się SUN-DRA Lift!

 

 

Przeczytaj też:

 

SUN-DRA Lift Grzegorz Dragan

Adres: ul. Poznańska 29k, 59-220 Legnica

NIP: PL6912499363

REGON: 021980806

+48 513 767 514

Search